Правилник на Първо българско училище „АБВ“ Амстердам, Нидерландия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учители, възпитатели, родители и ученици в Първо българско училище „АБВ“ в Амстердам.
2. Първо българско училище е официална образователна институция към Сдружение „Българско образование и култура“, регистрирано в Холандия и организирано според правилата и изискванията на МОН, касаещи българските неделни училища в чужбина.

УСТРОЙСТВО

1. Първо българско училище „АБВ“ в Амстердам се управлява от сдружение с идеална цел – Сдружение „Българско образование и култура“, Амстердам в лицето на неговия Управителен съвет. Управителния съвет е контролен орган, който се състои от най-малко трима членове: председател, секретар и касиер. Членовете на Управителния съвет работят на доброволни начала и се избират от Общото събрание на сдружението. Управителния съвет на дружеството играе роля на Училищно настоятелство.
2. Училищното настоятелство организира, контролира и отговаря за цялостната учебна и административна дейност на училището: за изготвяне на годишен учебен план, на учебните програми, избора на учебници и помагала, подбора на учители, текущия контрол по време на занятията и всички други дейности свързани с учебния процес. Училищното настоятелство изготвя график на дежурните учители и родители-доброволци и се грижи за неговото спазване. Училищното настоятелство е органа за контакт с кандидат учениците и техните семейства и администрира всички дейности в училището.
3. Към училището, на доброволен принцип се сформира и Родителски съвет. Той се състои от председател и членове – по един представител от всяка група/клас. Родителите могат да заявят желание за участие в началото на учебната година. Избраните родители се ангажират доброволно да представляват с въпроси, мнения и предложения останалите родители от техните класове, те информират родителите за резултатите и новините от заседанията на училищното настоятелство. Представителите на родителите са лица за контакт относно въпроси и проблеми както от страна на родителите, така и от страна на училището. Членовете на Родителския съвет подпомагат и работят интензивно с ръководството на училището. Родителският съвет подкрепя училището в организирането на празници, чествания и др.

ПРИЕМ/ЗАПИСВАНЕ

1. Първо българско училище „АБВ“, Амстердам предлага обучение по български език, литература, история, география, култура и традиции на България за деца от 4- до 18-годишна възраст, говорещи или не български език. Приемът се прави въз основа на попълнен формуляр за записване. При нужда се провежда анкета за определяне на съответната група/клас.
2. Всяко дете е добре дошло на едно пробно занятие, което е безплатно и необвързващо. В случай, че родителите решат детето им да бъде записано като ученик, попълват съответните необходими документи и заплащат учебната такса.
3. Училището приема ученици през цялата учебна година.
4. Родителите носят отговорност за предоставените на училището данни и са длъжни своевременно да уведомяват училищното настоятелство при настъпили промени /адресна регистрация, телефони за връзка, здравна застраховка, прием на лекарства и т. н./
5. Родителите се задължават да уведомяват навреме администрацията и/или преподавателя за отсъствие на ученика както в случай на болест, така и по друга причина. Ученик, отсъствал по неизвинителни причини повече от 20 % от занятията, се смята за незавършил учебната година. Удостоверение за завършен клас се издава само на ученици, редовно посещаващи учебните занятия.
6. Всички учебници и учебни тетрадки се предоставят безплатно от училището и подлежат на връщане в края на учебната година. При загуване или повреждане на учебника, родителят дължи сума, равна на стойността на учебника.
7. Кадри и снимки на учениците и учителите могат да се използват за популяризиране дейността на училището. Родителите, които не дават разрешение за това, могат да уведомят ръководството на училището или да отбележат това във формуляра за записване.
8. При прекратяване на посещенията на детето в училище, родителите уведомяват писменно ръководството на училището в едномесечен срок преди последното занятие или един месец преди завършване на семестъра/учебната година.
9. При липса на писменно уведомление ученикът се счита автоматично за записан за следващия семестър/учебна година.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ

1. Учебните занятия започват през септември и завършват през юни. Занятията се провеждат всяка неделя по график изработен в началото на учебната година. Графикът се дава на учениците и се публикува в сайта на училището. Ваканциите в училището са съобразени със съответните ваканции на холандските училища в Амстердам.
2. Учениците от VIII до XII клас уточняват заедно с преподавателите си деня и мястото за провеждане на учебните занятия, тъй като много от тях имат занятия в холандските училища до 16 часа, както и други извънучилищни ангажименти. Това налага, както показва практиката ни, съответния учебен ден да бъде определян от класа и учителите.
3. Училището се помещава на адрес:
St. Ignatiusgymnasium, Jan van Eijckstraat 47, 1077LH Amsterdam. Паркирането в зоната около училището е безплатно в неделя.
4. На учениците от I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България, даващи им право да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по съответните предмети.

ВЪТРЕШЕН РЕД

1. За всички групи и класове учебните занята започват в 12.00 часа. За спокойното протичане на учебните занятия е от изключителна важност учениците да пристигат в училището навреме. Родителите имат възможност да доведат децата си и да ги придружат до класната стая от 11.40 до 11.55 часа, след това се приканват да напуснат сградата.
2. За безопасността на всички пребиваващи в сградата по време на учебните занятия, входната врата се заключва в 12.00 часа. При закъснение позвънете на външния звънец или на телефони: 0642231967 Елица Йорданова и 0643226033 Камелия Стефанова. Влизането в сградата на външни лица, несвързани с училището и учебния процес е строго забранено.
3. За реда и безопасността в училище и по време на междучасията отговарят дежурни учители и родители-доброволци.
4. Родителите се задължават да взимат децата си навреме след края на учебните знаятия. В случай на закъснение, молим родителите да се свържат с ръководството на училището на телефони: 0642231967 Елица Йорданова и 0643226033 Камелия Стефанова. След приключване на учебните занятия децата се предават само на родителите от съответния учител или негов помощник/заместник, на входа на сградата.
5. В училището се използват само предварително определените пространства, според договора за наем. Помещенията се пазят чисти и се оставят във вида, в който са намерени. Техниката и инвентара в помещенията се ползват само от ръководството на училището и учителите и се съхраняват добросъвестно.
6. Не е разрешено ползването на електронни устройства – мобилни телефони, игри и др. по време на учебните часове. При неспазване на това правило електронното устройство се предава на учителя, който го предава на родителя в края на учебните занятия.
7. Не се препоръчва носенето на скъпи вещи, електронни устройства и бижута в училишето, които могат да бъдат обект на загуба, счупване, кражба или могат да породят конфликтна ситуация между децата. Училищното ръководство не носи отговорност за счупени, повредени, изгубени или откраднатаи вещи.
8. Строго забранено е внасянето в сградата на училището по всяко време на: алкохол; цигари; наркотични вечества; лекарства; остри и режещи предмети, които могат да причинят нараняване; други предмети, които могат да бъдат опасни за децата и учителите. Пушенето в сградата е строго забранено.

ТАКСА

1. Първо българско училище „АБВ“, Амстердам се финансира от такси, чрез субсидия по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ на МОН и от дарения. Обучението е доброволно и платено.
2. Таксата за обучение е годишна и се определя ежегодно от ръководството на училището. Таксата се дължи наведнъж или на две вноски – първата до 15-ти септември, втората до 31-ви януари.
3. В случай на по-късно записване/включване в учебните занятия, таксата се дължи процентно за остатъка от семестъра, в който е станало записването.
4. За безпроблемното функциониране на училището е изключително важно, таксата да се заплаща навреме. В случай, че таксата не се заплати в указаните срокове, на родителите се изпраща напомнящо писмо.
5. Единичните посещения се уговарят изрично с ръководството на училището и се заплащат по 20 евро на занятие.
6. Внасянето на сумата се осъществява по банков път по сметка номер: NL29INGB0007990455 на името на Stichting „Bulgaars Onderwijs en Cultuur“ Amsterdam или в брой на ръководството на училището. При банков превод не пропускайте да отбележите имената на детето.

 
 

Свържете се с нас

  • 0643226033 Камелия Стефанова
  • 0642231967 Елица Йорданова
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • St. Ignatiusgymnasium
    Jan van Eijckstraat 47
    1077LH Amsterdam

Как да ни намерите?